Podmínky používání

Zobrazit naše zásady ochrany osobních údajů

Tento překlad slouží pouze pro informativní účely a není právně závazným dokumentem. Podívejte se prosím na původní smluvní podmínky v angličtině.

 1. Přijetí podmínek
 2. Duševní vlastnictví, omezená licence pro uživatele
 3. Ochranné známky Shutterstock
 4. Vámi poskytnuté informace
 5. Váš obsah
 6. Uplatnění nároku v případě porušení práv / oznámení DMCA
 7. Omezení
 8. Omezení a ukončení používání
 9. Odkazy na weby třetích stran
 10. Záruky a odmítnutí odpovědnosti
 11. Odškodnění
 12. Různé

Před přístupem k našemu webu, softwaru, aplikacím nebo pluginům dostupným prostřednictvím společnosti Shutterstock nebo jejích partnerů (individuálně a pod souhrnným názvem „web“) či před jejich používáním si pečlivě přečtěte tyto podmínky používání.

Přijetí podmínek

 1. Souhlasíte a jste vázáni všeobecnými obchodními podmínkami stanovenými níže a v jakýchkoli upravených nebo dodatečných podmínkách, které společnost Shutterstock, Inc. („Shutterstock“) může čas od času publikovat (souhrnně „Podmínky používání“). Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami a ujednáními obsaženými v podmínkách používání, na tento web nevstupujte ani ho nepoužívejte.
 2. Společnost Shutterstock může tyto podmínky používání čas od času změnit. Pokud budete web dále používat, znamená to, že tyto změny přijímáte. Váš přístup na web a jeho používání budou podléhat aktuální verzi podmínek používání, pravidel a pokynů zveřejněným na webu v době používání. Pravidelně kontrolujte odkaz Podmínky používání na domovské stránce shutterstock.com, abyste si zobrazili aktuální podmínky. Pokud jakékoli podmínky používání porušíte, vaše licence pro přístup k webu nebo jeho používání automaticky zanikne.

Duševní vlastnictví, omezená licence pro uživatele

 1. Za předpokladu, že dodržujete tyto podmínky používání, všechny příslušné licenční smlouvy se společností Shutterstock a zákony, smíte na web přistupovat a používat ho. Společnost Shutterstock zůstává jediným vlastníkem všech práv a nároků na web a vyhrazuje si veškerá práva výslovně neudělená těmito podmínkami používání. Společnost Shutterstock může web nebo kteroukoli jeho část na základě vlastního uvážení změnit, nahradit nebo ukončit, a to kdykoli, z jakéhokoli důvodu, po oznámení i bez oznámení. Společnost Shutterstock poskytuje web „jak je“ a „jak je dostupný“.
 2. Veškerý obsah na webu, včetně například snímků, videí, hudby a souvisejících metadat (souhrnně „obsah Shutterstocku“), stejně jako výběr a uspořádání obsahu Shutterstock, jsou chráněny autorskými právy, patentem, obchodním tajemstvím nebo jinými zákony a smlouvami o duševním vlastnictví. Jakékoli neoprávněné používání obsahu Shutterstocku je porušením takových zákonů a těchto podmínek používání. Pokud zde nebo v samostatné licenci mezi vámi a společností Shutterstock není výslovně uvedeno jinak, neposkytuje Shutterstock žádné výslovné ani předpokládané povolení používat web nebo jakýkoli obsah Shutterstocku. Souhlasíte, že web ani jakýkoli obsah Shutterstocku nebudete kopírovat, opětovně publikovat, vkládat do rámců, odkazovat na ně, stahovat, přenášet, měnit, adaptovat, vytvářet z nich odvozená díla, pronajímat, půjčovat, prodávat, přidělovat, distribuovat, zobrazovat, provádět, licencovat, sublicencovat ani provádět jejich reverzní inženýrství. Kromě toho souhlasíte, že ve spojení s webem nebo obsahem Shutterstocku nebudete používat žádné dolování dat, roboty ani podobné metody pro sběr a extrahování dat nebo snímků.
 3. Jestliže licenční smlouvu se společností Shutterstock neuzavřete, nesmíte obsah Shutterstocku stahovat, distribuovat, zobrazovat ani kopírovat.
 4. Nesmíte odebrat žádný vodoznak nebo oznámení o autorských právech, která jsou obsažená v obsahu Shutterstocku.

Ochranné známky Shutterstock

 1. Pro účely těchto podmínek používání znamená výraz „obchodní známka“ veškeré zvykové nebo registrované obchodní známky, loga, servisní značky, obchodní názvy, názvy internetových domén nebo jiná označení původu používaná společností Shutterstock teď nebo v budoucnosti.
 2. Nic zde obsažené vám neuděluje právo ani nelze vykládat jako udělení jakýchkoli práv na použití kterékoli obchodní známky Shutterstock, není-li tak výslovně stanoveno těmito podmínkami používání.
 3. Souhlasíte, že nepoužijete ochranné známky společnosti Shutterstock žádným způsobem, který by mohl poskvrnit, poškodit dobrou pověst nebo působit nepříznivě na takové ochranné známky nebo Shutterstock.
 4. Souhlasíte, že nebudete zpochybňovat či jinak napadat (např. v žádném právním řízení nebo jinak) ani pomáhat nebo podporovat jinou osobu nebo organizaci ve zpochybňování či napadání platnosti jakékoli z obchodních známek společnosti Shutterstock nebo práv k obchodní známce uplatněných společností Shutterstock.
 5. Souhlasíte, že nebudete používat žádnou ochrannou známku Shutterstock ani jakoukoli její variantu včetně překlepů, jako název domény nebo jako součást názvu domény bez ohledu na doménu nejvyšší úrovně nebo jako metatag, klíčové slovo nebo jiný typ programového kódu nebo dat.
 6. Nikdy nesmíte bez předchozího písemného souhlasu společnosti Shutterstock přijmout nebo používat žádné slovo nebo značku, která se podobá nebo by mohla být zaměněna s ochrannou známkou společnosti Shutterstock.
 7. Vzhled a pocit z webové stránky Shutterstock, včetně všech hlaviček, běžné grafiky, ikon tlačítek a skriptů je obchodním vzhledem anebo ochrannou známkou nebo servisní značkou společnosti Shutterstock a bez předchozího písemného souhlasu společnosti Shutterstock nesmí být kopírován, napodobován nebo používán, ať již zcela nebo z části.
 8. Všechny ostatní ochranné známky, názvy produktů a názvy nebo loga společností používané nebo zobrazené na webových stránkách společnosti Shutterstock jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Odkaz na produkty, služby, procesy nebo ostatní informace, podle obchodního názvu, ochranné známky, výrobce, dodavatele nebo jinak nepředstavuje ani neznamená potvrzení, záštitu nebo doporučení společnosti Shutterstock, pokud není výslovně uvedeno jinak.
 9. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Shutterstock nesmíte pro odkaz na webovou stránku společnosti Shutterstock použít ochrannou známku Shutterstock, logo, snímek nebo jinou chráněnou grafiku společnosti Shutterstock.
 10. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Shutterstock nesmíte propojovat nebo odkazovat na webovou stránku Shutterstock nebo snímek.

Vámi poskytnuté informace

 1. Společnost Shutterstock (nebo třetí strany jednající jejím jménem) může sbírat informace týkající se vašeho používání webu. Platformy třetích stran, prostřednictvím kterých k webu přistupujete, mohou sbírat informace týkající se vašeho používání takových platforem třetích stran a tyto informace zpřístupnit společnosti Shutterstock na základě vašeho souhlasu s příslušnou platformou třetí strany. Sbírání a používání všech takových informací společností Shutterstock musí vždy dodržovat tyto podmínky používání, zásady ochrany osobních údajů Shutterstock a platné zákony.
 2. Shutterstock vaše osobní údaje, např. vaše jméno a adresu, použije a ochrání v souladu se zásadami ochrany soukromí Shutterstock, jejichž obsah je součástí těchto podmínek používání.

Váš obsah

 1. Pro jakýkoli snímek, záznam, text, audio nebo jiný obsah, který nahrajete nebo zveřejníte na webu („váš obsah“), prohlašujete a zaručujete, že: (i) máte veškerá nezbytná oprávnění k nahrání vašeho obsahu na web a poskytujete povolení zde stanovené; (ii) Shutterstock nebude potřebovat povolení od třetí strany nebo nebude platit autorské poplatky žádné třetí straně s ohledem na váš obsah; (iii) váš obsah neporušuje žádná práva třetích stran, včetně práv duševního vlastnictví a práv na ochranu soukromí; a (iv) váš obsah dodržuje tyto podmínky používání a všechny platné zákony.
 2. Nahráním vašeho obsahu udělujete společnosti Shutterstock omezenou, celosvětovou, nevýhradní licenci bez autorských poplatků a právo kopírovat, přenášet, distribuovat, veřejně prezentovat a zobrazovat (prostřednictvím všech současně známých médií nebo médií vytvořených později) a vytvářet odvozená díla z vašeho obsahu s cílem umožnit vám upravovat a zobrazovat váš obsah prostřednictvím tohoto webu a také právo archivovat či uchovávat váš obsah pro účely sporů, soudních řízení nebo vyšetřování. Výše uvedené licence budou platné pokud a dokud neodstraníte váš obsah z tohoto webu. V takovém případě bude platnost licencí ukončena v komerčně přiměřené lhůtě. Bez ohledu na výše uvedené bude licence na zákonnou archivaci/uchovávání dále platná bez časového omezení.
 3. Nesmíte nahrát, zveřejnit nebo přenášet žádné video, snímek, text, audio nahrávku nebo jiný obsah, který:
  • Porušuje jakákoli autorská práva třetích stran nebo jiná práva duševního vlastnictví nebo právo na publicitu nebo ochranu soukromí;
  • Obsahuje jakýkoli pornografický, hanlivý nebo jinak nezákonný nebo nemorální obsah.
  • Zneužívá nezletilé;
  • Zobrazuje nezákonná nebo násilná jednání;
  • Zobrazuje týrání zvířat nebo násilí ke zvířatům;
  • Propaguje podvodné projekty nebo vede ke vznesení nároku z důvodu klamavé reklamy nebo nekalé soutěže; nebo
  • Porušuje jakýkoli zákon, ustanovení nebo předpis.
 4. Žádný obsah Shutterstock nesmíte používat k žádnému účelu, pokud předem nezískáte licenci k jeho používání. Veškeré vaše používání obsahu Shutterstock se bude řídit příslušnou licenční smlouvou samostatně uzavřenou mezi vámi a společností Shutterstock. Veřejné zobrazování nebo distribuování jakéhokoli obsahu Shutterstock s vodoznakem nebo bez licence (ať začleněného do odvozeného díla, nebo samostatného) představuje porušení autorských práv.

Uplatnění nároku v případě porušení práv / oznámení DMCA

 1. Pokud se domníváte, že jakýkoli snímek nebo jiný materiál, který je dostupný na stránkách Shutterstock, porušuje vámi vlastněné autorské právo, můžete na to Shutterstock upozornit způsobem stanoveným v našich Pravidlech pro oznámení porušení autorských práv DMCA.

Omezení

 1. Souhlasíte, že:
  • Nijak se nezapojíte do jakéhokoli jednání, které představuje porušení zákona nebo které porušuje práva společnosti Shutterstock nebo jakékoli třetí strany.
  • Neporušíte žádné platné zákony či předpisy týkající se přístupu nebo použití stránky, ani se nezapojíte do žádné aktivity zakázané podmínkami používání.
  • Neporušíte práva společnosti Shutterstock ani žádné třetí strany (včetně práv týkajících se důvěrnosti a uvedení ve známost) ani nebudete zneužívat, hanit, obtěžovat, pronásledovat nebo vyhrožovat jiné osobě.

Omezení a ukončení používání

 1. Shutterstock může blokovat, omezovat, deaktivovat, pozdržet nebo ukončit váš přístup k celému nebo části webu nebo obsahu Shutterstock a to kdykoli, na základě rozhodnutí společnosti Shutterstock, bez předchozího oznámení nebo závazku vůči vám. Jakékoli jednání z vaší strany, které dle uvážení společnosti Shutterstock omezuje jiné osoby či subjekty při používání tohoto webu nebo používání tohoto webu znemožňuje, je přísně zakázáno a může mít za následek ukončení vašeho přístupu na tento web bez dalšího upozornění.
 1. V případě, že je web dostupný prostřednictvím jakékoli platformy třetí strany nebo společnost Shutterstock poskytuje jakékoli odkazy z webu na platformu třetí strany či povoluje třetí straně odkazovat z její platformy na web společnosti Shutterstock, rozumíte a souhlasíte, že společnost Shutterstock neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné, nebo předpokládané, a nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah nebo praktiky takových třetích stran nebo jejich platforem. Takové platformy nejsou pod kontrolou společnosti Shutterstock a společnost Shutterstock tyto odkazy poskytuje nebo povoluje pouze jako užitečný prvek pro vás. Uvedení jakéhokoli odkazu neznamená jakékoli spojení, podporu ani přijetí ze strany společnosti Shutterstock.

Záruky a odmítnutí odpovědnosti

 1. Používání webu na vlastní riziko. Web je společností Shutterstock na základě těchto podmínek poskytován „jak je“ bez záruk jakéhokoli druhu, ať výslovných, předpokládaných, zákonných nebo jiných. Shutterstock výslovně odmítá všechny záruky jakéhokoli druhu, ať výslovné, nebo předpokládané, ohledně všech služeb dostupných z webu, včetně například předpokládaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušení práv a všech jiných záruk, které mohou vyplývat z jakéhokoli zákona. Aniž by se tím omezovalo výše uvedené, společnost Shutterstock nezaručuje, že: (i) web splní vaše požadavky; (ii) přístup k webu bude nepřerušený; (iii) kvalita webu splní vaše očekávání; a (iv) všechny chyby nebo závady na webu, ve službách nebo materiálech budou opraveny. Společnost Shutterstock neprohlašuje a nezaručuje, že web bude ve vaší jurisdikci povolen, že jakýkoli váš obsah odeslaný vámi bude prostřednictvím webu dostupný nebo na webu uložený, že web splní vaše potřeby nebo že společnost Shutterstock bude pokračovat v podpoře jakékoli konkrétní funkce webu. V rozsahu, v jakém jakékoli odmítnutí nebo omezení odpovědnosti neplatí, budou všechny platné výslovné, předpokládané a zákonné záruky omezeny v trvání na dobu třiceti (30) dní po datu,kdy jste web poprvé použili, a po tomto období nebudou žádné záruky platit.

Odškodnění

 1. Souhlasíte, že budete hájit, zajistíte odškodnění a budete chránit společnost Shutterstock, její pobočky, dceřiné společnosti, poskytovatele licence, zaměstnance, zástupce, třetí strany - poskytovatele informací, zadavatele a nezávislé smluvní pracovníky před jakýmikoli nároky, škodami, náklady, zodpovědnostmi a výdaji (včetně, ale ne výhradně, přiměřených právních poplatků) vyplývajících z nebo souvisejících s vaším jednáním, vaším používáním nebo nezpůsobilostí používat web, vaším porušením nebo údajným porušením podmínek používání webové stránky nebo některého zde obsaženého prohlášení nebo záruky, vaším neoprávněným použitím obsahu Shutterstocku nebo vaším porušením jiných práv.

Různé

 1. Jakékoli spory nebo nároky vyplývající z této dohody nebo s ní související nebo její porušení se spíše než u soudu budou řešit závaznou arbitráží prováděnou na základě pravidel komerčních arbitráží Americké arbitrážní asociace nebo Mezinárodního centra pro řešení sporů platných v den zahájení arbitráže a arbitrážní výrok arbitra nebo arbitrů může být použit u libovolného soudu, který má jurisdikci nad arbitráží nebo nad příslušnou stranou či jejími aktivy. Místem arbitráže bude stát a okres New York. Jazykem arbitráže bude anglický jazyk. Bude jmenován jeden arbitr. Každá strana ponese vlastní náklady na arbitráž. Společnost Shutterstock má také právo zahájit a vést jakékoli právní kroky nebo žalobu podle práva ekvity nebo řízení před jakýmkoli příslušným soudem k získání soudního zákazu nebo jiného opatření proti vám v případě, že dle názoru společnosti Shutterstock je taková akce nutná nebo žádoucí.
 2. Tyto podmínky používání se řídí a budou vykládány v souladu se zákony státu New York, a to bez ohledu na střet právních principů.
 3. V případě jakéhokoli konfliktu mezi těmito podmínkami používání a jakoukoli licenční smlouvou, kterou se společností Shutterstock uzavřete, platí podmínky licenční smlouvy.
 4. Tyto podmínky používání nesmí být vykládány proti ani ve prospěch žádné ze stran, ale spíše v souladu se správným významem v ní použitého jazyka. Neplatnost nebo nevynutitelnost jakékoli části těchto podmínek používání nemá vliv na platnost nebo vynutitelnost jejího zbytku.